Voor alle duidelijkheid wijst Succesvoluwhuiskopen.nl (‘SuccesvolUwHuisKopen’) ten aanzien van de website www.succesvoluwhuiskopen.nl en www.succesvoleenhuiskopen.nl u op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van SuccesvolUwHuisKopen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SuccesvolUwHuisKopen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door SuccesvolUwHuisKopen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De website van SuccesvoluwHuisKopen is uitsluitend bedoeld voor informatievoorziening richting onze doelgroepen. Indien er sprake is van enige uitleg of enig advies op deze website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. SuccesvolUwHuisKopen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat deze website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Ondanks het streven van SuccesvolUwHuisKopen om de website continu toegankelijk te maken kan deze website tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. SuccesvolUwHuisKopen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel SuccesvolUwHuisKopen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is SuccesvolHuisKopen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van SuccesvolUwHuisKopen, welke geen eigendom zijn van SuccesvolUwHuisKopen, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van SuccesvolUwHuisKopen. Hoewel SuccesvoluwHuisKopen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door SuccesvoluwHuisKopen worden onderhouden wordt afgewezen. SuccesvolUwHuisKopen geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

SuccesvolUwHuisKopen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of het boek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *